Мета курсу

Призначення сайту:

• забезпечити відкритість навчального процесу для студентів;

• оптимізувати педагогічну діяльність;

• систематизувати робочі матеріали;

• надати ресурси для студентів з метою вивчення та успішного складання дисципліни «Основи архітектури комп’ютера» («Архітектура комп’ютера»)

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи архітектури комп’ютера» (» “Архітектура комп’ютера”) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напряму (спеціальності) 121“Інженерія програмного забезпечення ВСП”Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є:

  • структурна, схемотехнічна і логічна організація персонального комп’ютера;
  • архітектурні платформи реалізації сучасних обчислювальних систем
  • принципи функціонування окремих вузлів персонального комп’ютера і периферійних пристроїв.

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на знаннях, що одержали студенти при вивченні дисципліни “Основи інформатики”, «Фізика»,  а також логічно пов’язана з дисциплінами «Введення в спеціальність», “Системне програмне забезпечення і операційні системи”, «Організація комп’ютерних мереж», «Електроніка і мікроелектроніка».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1.  Представлення даних
  2.  Процесори
  3.  Організація пам’яті комп’ютера
  4.  Системні пристрої ПК
  5.  Інтерфейси вводу/ виводу
  6.  Сучасні архітектури