СР №3. Вимірення кількості інформації

План:

1 Поняття біту

2 Одиниці інформації

 

1 Поняття біту

В якості одиниці інформації прийнятий біт ( англ. bit — binary digit — двійкова цифра ) . Біт в теорії інформації — кількість інформації , необхідне для розрізнення двох рівноймовірно повідомлень ( орел- решка, парне-непарне ) .

У обчислювальної техніки бітом називають найменшу « порцію » пам’яті комп’ютера, необхідну для зберігання одного з двох знаків 0 і 1, що використовуються для машинного представлення даних і команд.

Оскільки біт — занадто дрібна одиниця виміру , на практиці частіше застосовується більш велика одиниця — байт , рівна восьми бітам  Зокрема, вісім біт потрібно для того , щоб закодувати будь-який з 256 Сімполя основного комп’ютерного коду ASCII ( 256 = 28 ) .

 

2 Одиниці інформації

Використовуються також більші похідні одиниці інформації:

Кілобайт Кбайт = 1024 байт = 210 байт
Мегабайт Мбайт = 1024 Кбайт = 220 байт
Гігабайт Гбайт = 1024 Мбайт = 230 байт
Терабайт Тбайт = 1024 Гбайт = 240 байт
Петабайт Пбайт = 1024 Тбайт = 250 байт
Екзобайт = 1018 Мбайт

Для опису швидкості передачі даних можна використовувати термін бод. Бод дорівнює кількості значущих змін сигналу ( потенціалу , фази , частоти), які в секунду. Для двійкових сигналів нерідко приймають , що бод дорівнює битку в секунду , наприклад 1200 бод = 1200 біт / с.

 

Запитання для самоперевірки:

1 Що прийнято в якості одиниці інформації?

2 Яка одиниця інформації найчастіше застосовується на практиці?

3 Скільки біт в одному кілобайті ?

4  Скільки байт в одному Мегабайті ?

5 Скільки біт в одному гігабайті ?

6 1018 байт це ?

8  Для чого застосовується бод ?

 

Література:

1 Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 512 с.