Теорія алгоритмів

Призначення сайту:

• забезпечити відкритість навчального процесу для студентів;

• оптимізувати педагогічну діяльність;

• систематизувати робочі матеріали;

• надати ресурси для студентів з метою вивчення та успішного складання дисципліни «Теорія алгоритмів: Алгоритми та структури даних»

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія алгоритмів: Алгоритми та структури даних» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напряму (спеціальності) 121“Інженерія програмного забезпечення ВСП”Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є:

 • фундаментальні структури даних;
 • основні обчислювальні алгоритми;
 • методи аналізу алгоритмів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1 Модуль 1 Базові структури даних

2 Модуль 2 Основні обчислювальні алгоритми                    

3 Модуль 3 Аналіз алгоритмів на складність

 

ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Модуль 1 Базові структури даних

 • ЛЕКЦІЯ №1 Основні поняття  теорії алгоритмів.  
 • ЛЕКЦІЯ №2 Чисельні алгоритми
 • ЛЕКЦІЯ №3 Зв’язні списки
 • ЛЕКЦІЯ №4 Масиви, множини
 • ЛЕКЦІЯ №5 Стеки та черги
 • ЛЕКЦІЯ №6 Нелінійні структури даних
 • Підсумкове заняття за модулем 1

Модуль 2 Основні обчислювальні алгоритми

Модуль 3 Аналіз алгоритмів на складність

 • ЛЕКЦІЯ №15 Теорія обчислювальної складності
 • ЛЕКЦІЯ №16 Методика аналізу основних алгоритмічних конструкцій
 • ЛЕКЦІЯ №17 Методи розробки алгоритмів
 • Підсумкове заняття за модулем 3

 

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Практична робота № 1. Алгоритми сортування.

Практична робота № 2. Алгоритми пошуку

Практична робота № 3.  Рекурсивні алгоритми

Практична робота № 4. Основні мережеві алгоритми.

Практична робота № 5. Додаткові мережеві алгоритми.

Практична робота № 6. Аналіз алгоритмів.

 

З  метою більш  повного і всебічного засвоєння навчального матеріалу студентами,  у  робочій  програмі  з  дисципліни „Архітектура компютера”  передбачено вид занять — самостійна робота. Даний  вид засвоєння матеріалу  передбачає  опрацювання  літературних  джерел,  вивчення публікацій  фахових  видань, інтернет-джерел,  присвячених  використанню  інформаційних технологій  в  професійній  діяльності.

 Теоретичні завдання виконуються у вигляді конспекту у зошиті для лекцій з даної дисципліни. Оцінювання знань здійснюється за критеріями оцінювання навчальної програми.

МАТЕРІАЛИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Модуль 1.  Базові структури даних

СР 1 Елементарні типи даних

СР 2 Візуалізація функцій

СР 3 Алгоритми для роботи з зв’язними списками

СР 4 Дек

Модуль 2.  Основні обчислювальні алгоритми

СР 5 Пірамідальне сортування

СР 6 Швидке сортування

СР 7 Сортування злиттям

СР 8 Інтерполяційний пошук

СР 9 Словники

СР 10 Алгоритми з поверненням

СР 11 Видалення рекурсії

СР 12 Зв’язні дерева

СР 13 Збалансовані дерева

СР 14 Дерева прийняття рішень

СР 15 Пошук шляхів

СР 16 Максимальний потік

СР 17 Шифрування з відкритим ключем

Модуль 3. Аналіз алгоритмів на складність

СР 18 Завдання виявлення, повідомлення і оптимізації

СР 19 NP-повні задачі

СР 20 «Жадібні» алгоритми