Комп’ютерна графіка

Призначення сайту:

• забезпечити відкритість навчального процесу для студентів;

• оптимізувати педагогічну діяльність;

• систематизувати робочі матеріали;

• надати ресурси для студентів з метою вивчення та успішного складання дисципліни «Основи комп’ютерної графіки» («Комп’ютерна графіка»)

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка» складена відповідно до варіативної частини  освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» ВСП ”Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ».

Дисципліна  має  спрямованість  на  практичне  оволодіння  основними  прийомами, методами  та  навичками  створення  сучасних  графічних  проектів  та  їх  подальшого використання в різних сферах життя.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Основи опрацювання растрової графіки в Adobe Photoshop
  2.   Розширений функціонал Adobe Photoshop

 

ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Модуль 1 Основи опрацювання растрової графіки в Adobe Photoshop

Лекція 1 Понятійні компоненти комп’ютерної графіки: комп’ютерний дизайн та графіка. Види комп’ютерної графіки. Системи обробки комп’ютерної графіки.

Лекція 2 Основи роботи  в Adobe Photoshop

Лекція 3 Робота з шарами зображення

Модуль 2 Розширений функціонал Adobe Photoshop

Лекція 4 Робота з текстом

Лекція 5 Техніки  роботи з векторними об’єктами

Лекція 6 Поняття анімації в Adobe Photoshop. Панель «Анімація»

 

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Практична робота №1 Основні прийоми роботи в  Adobe Photoshop

Практична робота №2 Ретушування зображень в  Adobe Photoshop

Практична робота №3 Робота з шарами  в  Adobe Photoshop. Створення фотоколажу

Практична робота №4 Створення поліграфії засобами  Adobe Photoshop

Практична робота №5 Робота з векторним інструментарієм Adobe Photoshop

Практична робота №6 Створення простої анімації  в  Adobe Photoshop

 

МАТЕРІАЛИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

СР1     Колір і моделі кольору 

СР2     Формати графічних файлів

СР3     Виділення фрагментів зображення. Переміщення, дублювання і редагування виділених зображень

СР4     Корекція, ретушування і відновлення фотозображень

СР5     Маски шарів. Шари коригування

СР6     Текстові ефекти

СР7     Фільтри в  Adobe Photoshop

СР8     Векторні маски

СР9     Створення покадрової анімації. Створення анімації на шкалі часу