Самостійна робота студента

З  метою більш  повного і всебічного засвоєння навчального матеріалу студентами,  у  робочій  програмі  з  дисципліни „Архітектура компютера”  передбачено вид занять — самостійна робота. Даний  вид засвоєння матеріалу  передбачає  опрацювання  літературних  джерел,  вивчення публікацій  фахових  видань, інтернет-джерел,  присвячених  використанню  інформаційних технологій  в  професійній  діяльності.

Самостійна  робота  студентів  розділена  на  змістові  модулі,  що включають  перелік  тем,  зазначених  нижче.  По  кожній  темі  студенту пропонується  відповісти на теоретичні питання. Теоретичні завдання виконуються у вигляді конспекту у зошиті для лекцій з даної дисципліни. Оцінювання знань здійснюється за критеріями оцінювання навчальної програми.

 

Модуль 1. Представлення даних

СР №1. Історія розвитку ОТ

СР №2 . Типи сучасних комп’ютерів

СР №3. Вимірення кількості інформації

СР №4. Кодування алфавітно-цифрової інформації

СР №5. Правила перекладу змішаних  десяткових чисел в 2-вій с.о.

СР №6. Правила перекладу змішаних двійникових чисел в 10-вій с. о.

СР №7. Правила перекладу змішаних 8-вих  та 16-вих чисел

СР №8 Загальні відомості про інтегральні мікросхеми

 

Модуль 2. Процесори, Організація пам’яті комп’ютера, Системні пристрої ПК

СР №9. Історія розвитку мікропроцесорів

СР №10.  Системні плати

СР №11.  Шини

СР №12.  BIOS

СР №13. Виконання команд і програм. Архітектура системи команд комп’ютера

СР №14. Арифметико-логічний пристрій. Пристрій керування

СР №15. Пристрої зовнішньої пам’яті

СР №16. Послідовні інтерфейси обміну даними з накопичувачами інформації

СР №17. Ієрархічна організація пам’яті комп’ютера

 

Модуль 3. Інтерфейси вводу/ виводу. Сучасні архітектури

СР №18. Методи керування введенням/виведенням

СР №19. Послідовний, паралельний та інші інтерфейси  введення\виведення

СР №20. Прискорювачі  тривимірної графіки

СР №21. Аудіосистема. Звукова карта

СР №22. Безпровідні пристрої

СР № 23. Комунікаційні пристрої

СР №24. Блоки живлення і корпуси

СР №25. Етапи складання та конфігурування ПК

СР №26. Діагностування та тестування ПК

СР №27. Паралельні комп’ютерні арітектури

СР №28. Комунікаційні мережі багатопроцесорних систем