Організація комп’ютерних мереж

Призначення сайту:

• забезпечити відкритість навчального процесу для студентів;

• оптимізувати педагогічну діяльність;

• систематизувати робочі матеріали;

• надати ресурси для студентів з метою вивчення та успішного складання дисципліни «Основи комп’ютерних мереж» («Організація комп’ютерних мереж»)

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи комп’ютерних мереж» ( «Організація комп’ютерних мереж») складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого фахового бакалавра спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення ВСП”Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є:

  • розподілені обчислення;
  • основи мереж і телекомунікацій;
  • керування мережами.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1 Основи мереж і телекомунікацій

2 Керування мережами

3 Розподілені обчислення

 

ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

 

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Практична робота №1 «Апаратне забезпечення мереж ЕОМ»

Практична робота №2 «Вивчення механізму адресації в IP-мережах»

Практична робота №3 «Використання мережевих утиліт для визначення працездатності мережі»

Практична робота №4 «Моделювання простої мережі»

Практична робота №5 «Прикладні поштові протоколи. Настроювання мережевих сервісів»

 

З  метою більш  повного і всебічного засвоєння навчального матеріалу студентами,  у  робочій  програмі  з  дисципліни „Архітектура компютера”  передбачено вид занять — самостійна робота. Даний  вид засвоєння матеріалу  передбачає  опрацювання  літературних  джерел,  вивчення публікацій  фахових  видань, інтернет-джерел,  присвячених  використанню  інформаційних технологій  в  професійній  діяльності.

Самостійна  робота  студентів  розділена  на  змістові  модулі,  що включають  перелік  тем,  зазначених  нижче.  По  кожній  темі  студенту пропонується  відповісти на теоретичні питання. Теоретичні завдання виконуються у вигляді конспекту у зошиті для лекцій з даної дисципліни. Оцінювання знань здійснюється за критеріями оцінювання навчальної програми.

МАТЕРІАЛИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Модуль 1 Основи мереж і телекомунікацій

СР №1. Історія виникнення та розвитку комп’ютерних мереж

СР №2 . Мережезалежні та мереженезалежні рівні моделі OSІ

СР №3. Порівняння еталонних моделей OSI і TCP/IP

СР №4. Технічні характеристики повторювачів, концентраторів, мережевих адаптерів

СР №5. Технічні характеристики мостів, шлюзів, комутаторів, маршрутизаторів

СР №6. Фізичне середовище передачі даних.

Модуль 2 Керування мережами

СР №7. Специфікації фізичного середовища Ethernet.

СР №8 Алгоритми маршрутизації. Маршрутизація в Інтернет

СР №9. Стек протоколів TCP/IP

СР №10.  Дистанційні підключення VPN

СР №11.  Мережеві служби Internet

СР №12.  Консоль управління і журнал подій

СР №13. Бездротові мережі Wi-Fi

СР №14. Віртуальні локальні мережі

СР №15. Методи здійснення атак на інформаційні мережеві системи

Модуль 3 Розподілені обчислення

СР №16. Модель розподіленої системи

СР №17. Паралельні алгоритми розв’язку задач.